Algmene Verkoopsvoorwaarden

1-Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de onderneming PETER HAHN S.A. volgens het Belgisch recht, gevestigd in Asse, 1790 Z5 Mollem 391, RCB 646 785, BTW 0473.679.506, en de consument. Deze voorwaarden zijn geldig voor België. De overeenkomst treedt in werking zodra wij u uw bestelling hebben bevestigd. Indien u uw annuleringsrecht niet inroept, bent u krachtens deze overeenkomst gehouden tot betaling. De verkoopovereenkomst wordt slechts ten uitvoer gebracht wanneer wij uw bestelling aanvaarden door de goederen te leveren of u in kennis te stellen van de levering.Door te klikken op de button ' bestelling met betalingsverplichting ' worden de artikelen uit uw winkelmand besteld. U ontvangt direct een bevestiging van deze bestelling via een geautomatiseerde e-mail. Met deze bevestiging via e-mail is de koopovereenkomst een feit.

2-Herroepingsrecht en recht op terugzending

De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen van het feit dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van redenen, binnen de 14 kalenderdagen te tellen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum van het goed of de datum waarop de dienstovereenkomst gesloten wordt.
Indien de overeenkomst meerdere goederen betreft, in een en dezelfde bestelling besteld maar op verschillende leverdata geleverd, dan gaat de annuleringstermijn in op de leveringsdatum van het laatste artikel.

Hoe kunt u uw recht op terugzending in de praktijk uitoefenen? U beschikt over 14 dagen om de bestelde artikelen rustig thuis uit te proberen! Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, zend het ons dan terug in zijn originele verpakking en met de naar behoren ingevulde retourbon, en dit binnen de 14 dagen volgend op de datum van ontvangst. Tijdens de herroepingstermijn raden wij u aan het goed en de verpakking met zorg te behandelen en het artikel uitsluitend uit te pakken of te gebruiken wanneer nodig. Kleef de zelfklever die u bij uw pakje aantreft op uw verpakking en stuur het pakje terug:
– ofwel naar het UPS Access Point van uw keuze. U krijgt een ontvangstbewijs en kunt uw pakje volgen op www.ups.com
– ofwel naar een postkantoor. Laat uw ontvangstbewijs afstempelen door de Post en bewaar dit bewijs van terugzending zorgvuldig.
Indien bovenstaande instructies opgevolgd werden, nemen we de teruggestuurde artikelen zonder discussie en op onze kosten in ontvangst. Om correct en snel gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u, indien gewenst, het bovenvermelde formulier invullen.

Mogelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht op grond van artikel VI 53 CDE:

1° Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

5° Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

6° Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° Levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

8° Overeenkomsten waarbij de consument de ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht om hem te bezoeken voor reparatie of spoedonderhoud. Echter, als de ondernemer tijdens dat bezoek extra diensten levert waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd of andere goederen dan vervangende onderdelen levert die noodzakelijk zijn voor onderhoud of reparaties, dan is het herroepingsrecht van toepassing op deze diensten of extra producten;

9° Levering van verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

11° Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling;

12° Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en vrijetijdsbesteding;

13° De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, op voorwaarde dat de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest;

14° Dienstenovereenkomsten van weddenschappen en loterijen.

Herroepingsformulier:

Bijlage 2 bij Volume VI van het Wetboek van Economisch recht - STANDAARDHERROEPINGSFORMULIER (gelieve dit formulier uitsluitend in te vullen en terug te sturen aan PETER HAHN N.V. Z5 Mollem 391, 1730 Asse of per Fax (02) 569.83.83 of
per mail: service@peterhahn.be, indien u de overeenkomst wenst te verbreken)
— Ik/Wij (*) stel(len) u hierbij in kennis (*) van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst aangaande onderstaande verkoop van het goed (*)/ dienstverlening (*) / de overeenkomst aangaande de verkoop van volgende goederen/ volgende dienstverlening (*)

— Besteld op (*) / Ontvangen op (*)

— Naam / Namen van de consument(en)

— Adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (uitslui tend indien dit formulier op papier wordt overgemaakt)

— Datum

(*) Schrappen wat niet past.

Bij vragen over uw factuur of een al geplaatste bestelling, kunt u bellen naar (02) 454 05 15. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 8u00 tot 18u00.

3-Prijzen

Onze prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief btw. Alle doorgestreepte prijzen zijn de oorspronkelijke verkoopprijzen.

Ondanks al onze voorzorgen bestaat de kans dat onze catalogi of onze website fouten bevat. Wij kunnen hier in geen geval verantwoordelijk voor gehouden worden. De bestelling wordt uitgevoerd onder voorbehoud van het recht tot weigering door PETER HAHN. Een bestelling kan met name niet uitgevoerd worden in geval van fouten in de prijsvermelding, openstaande bedragen voor eerdere aankopen of in geval van door PETER HAHN als te frequent beschouwde terugzending of verlies van artikelen.

Deelname in de verzendingskosten
Een forfaitaire bijdrage van € 4,95 wordt in rekening gebracht voor de verwerkingskosten van het pakje, ongeacht de leveringswijze (per post of via UPS). U betaalt deze kosten slechts eenmaal per bestelling, ook indien de levering over meerdere data verspreid is.

4-Betaling

Voor een betaling op rekening:

Bij PETER HAHN betaalt u alleen voor de producten die u bijhoudt. Bij uw pakje vindt u een leveringsbon en een overschrijvingsformulier. Het overschrijvingsformulier moet ingevuld worden en binnen de 14 dagen volgend op de datum van ontvangst van uw artikelen ter betaling aangeboden zijn.

In geval van niet tijdig betalen van de factuur, bent u van rechtswege en zonder aanmaning gehouden tot betaling van verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet. Aanmaningskosten komen te uwen laste (maximum 7,50 € per aanmaning). Alle kosten van uw aanmaningen die terecht worden bevonden komen te onzen laste (maximum 7,50 € per aanmaning).

Voor een betaling met credit card :

Uw creditcard wordt pas belast op het moment dat de bestelde artikelen worden verzonden.

5-Conformiteit en wettelijke garantie

Wij garanderen dat onze producten conform uw bestelling zijn en beantwoorden aan de normale verwachtingen, rekening houdend met de productspecificaties. Tevens garanderen we dat onze producten conform alle op het moment van bestelling van kracht zijnde wetten zijn. U geniet twee jaar garantie in geval van niet-conformiteit van een van onze producten. U heeft recht op kosteloze herstelling of vervanging van het product. Uit - sluitend in het geval dat de herstelling of vervanging disproportioneel of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan geschieden, heeft u het recht een korting of terugbetaling te eisen. Bij een miniem gebrek kunt u geen terugbetaling eisen. Wordt dit binnen de zes maanden vastgesteld, dan wordt het gebrek verondersteld reeds bij de levering bestaan te hebben. De verkoper dient het tegendeel te bewijzen indien hij het hier niet mee eens is. Wordt dit vastgesteld langer dan zes maanden na levering, dan is de consument gehouden het bestaan van de non-conformiteit op het moment van levering te bewijzen.

6-Eigendomsvoorbehoud

Het goed blijft eigendom van PETER HAHN tot op het moment van de definitieve betaling.

7-Leveringsvoorwaarden

Uw bestelling wordt bij ontvangst verwerkt. Uw artikelen worden met de grootste zorg verpakt opdat uw pakje u in optimale omstandigheden zou kunnen bereiken.
De exacte levertijd van onze artikelen vindt u op de betreffende productpagina.

Levering in een UPS Access Point

Een UPS Access Point is een tankstation, een supermarkt of een buurtwinkel waar u uw pakje van PETER HAHN kunt ophalen.

De UPS Access Point - in België zijn het er al meer dan 950 - hebben ruime openingsuren! Bovendien is de levering in een UPS Access Point zonder bijkomende kosten. Kies een van beide UPS Access Point op uw bestelbon. Op http://www.ups.com/adresses/be kunt u eenvoudig het voor u dichtsbijzijnde punt achterhalen, bel UPS op 078-250-877 of neem contact op met uw ‘PETER HAHN’-adviseuse.

UPS

U wordt binnen de 5 dagen telefonisch, via sms of via e-mail op de hoogte gebracht wanneer uw pakje in het UPS Access Point van uw keuze is aangekomen. Vergeet dus zeker niet uw gsm- of telefoonnummer of uw e-mailadres te vermelden! Op de website www.ups.com/locatie/be kunt u uw pakje of terugzending volgen. Via deze dienst kunt u ook een trajectoverzicht of de huidige status van uw pakje(s) oproepen.

Levering thuis met de Post

Uw beschikbare artikelen worden u thuis of op het adres van uw keuze in België bezorgd, de gemiddelde levertijd bedraagt 7 werkdagen. Levering mogelijk onder voorbehoud van de beschikbare voorraad.
Onder voorbehoud van de beschikbare voorraad voorzien wij een maximale levertijd van 14 dagen. Wij berichten u in het bevestigingsdocument van uw bestelling over de leveringsdatum van later geleverde artikelen. Indien deze termijn u niet schikt, dan heeft u de mogelijkheid uw herroepingsrecht uit te oefenen.

8-Klachten

Uiteraard hopen we dat onze klanten steeds 100% tevreden zijn.

In geval van geschil, zal een minnelijke oplossing beoogd worden voor elke gerechtelijke handeling. Wij verzoeken u dan ook contact op te nemen met onze klantendienst, per telefoon op het Nr. (02) 454 05 15.

Heeft u desondanks toch een klacht, dan zijn er 1 mogelijkhed:

-via Safe Shops PETER HAHN draagt tevens het certificaat van SAFE SHOPS.be. U kunt hun ombudsdienst contacteren door het klachtenformulier in te vullen op www.safeshops.be (uw klacht zal binnen de 7 dagen behandeld worden) of rechtstreeks een klacht in te dienen bij de FOD Economie: eco.inspec.fo@economie.fgov.be.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken.

Privacybeleid
De verstrekte informatie is alleen bedoeld voor gebruik door PETER HAHN. PETER HAHN behoudt zich het recht voor om gegevens te verzamelen over de gebruiker bij het plaatsen van een bestelling of door het gebruik van cookies (cookies zijn kleine databestanden die op uw PC opgeslagen worden, zodat u op een praktische en persoonlijke manier gebruik kunt maken van onze website). Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik door PETER HAHN om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen deze gegevens worden doorgespeeld aan organisaties die contractueel verbonden zijn met PETER HAHN (zakelijke partners, charitatieve instellingen, verenigingen of actie- en belangengroepen), zodat u gepersonaliseerde aanbiedingen toegestuurd krijgt. Wilt u dat niet, laat het ons weten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wet van 11 december 1998 & de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Aanvullende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens kan worden verkregen bij het openbaar register (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of op de website http://www.privacycommission.be/nl. Zodra u deze wens kenbaar maakt, dient u om technische redenen nog 6 tot 8 weken te rekenen vooraleer u niets meer van ons zult ontvangen.

9-Beroepsprocedure/geschillenregeling

Met ingang van 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een platform in voor buitengerechtelijke geschillenafhandeling. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot onlineaankopen zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. U vindt alles over het platform voor geschillenafhandeling via de link https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres is: service@peterhahn.be

 

Download de algemene verkoopsvoorwaarden (PDF)

Het downloaden van de voorwaarden kunt u hier vinden
Om een PDF-document te uitgeven, moet u ACROBAT READER dowloaden.

 

Retourzending
eenvoudig en gratis met UPS of bpost
Achteraf betalen
Prettig en veilig
EEN UITSTEKENDE SERVICE
Voor uw tevredenheid
Bestelservice
(070) / 22.28.29
(kosten afhankelijk van operator, max. 0.30€ / min)